Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

 1. Všeobecné obchodní podmínky(dále jen „VOP“) se považují za všeobecné podmínky zhotovitele podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Smlouva je písemný dokument uzavřený mezi objednatelem a zhotovitelem o vytvoření webové prezentace. Smlouva může mít i elektronickou podobu. Zpravidla je smlouvou e-mailové potvrzení o realizaci webové prezentace. Podle povahy věci se za smlouvu považují i VOP.
 3. Specifikací webové prezentace (dále jen „specifikace“) se rozumí grafická a funkční (technická) specifikace, kterou si objednatel výslovně ve smlouvě vymínil. Specifikace je zpravidla uvedena v samostatné příloze smlouvy.
 4. Zhotovitelem je právnická osoba uvedená jako zhotovitel ve smlouvě.
 5. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako objednatel ve smlouvě.
 6. Předáním webové prezentace se rozumí instalace webové prezentace na hostingový server zhotovitele. Webová prezentace bude předána pro účely testování na subdoméně na serveru b2bpromo.eu a přístup k ní bude mít jen objednatel a zhotovitel.
 7. Převzetím webové prezentace se rozumí stvrzení převzetí písemně, elektronicky nebo marné uplynutí lhůt podle článku 3.7 VOP. Po stvrzení převzetí prezentace a po uhrazení doplatkové faktury bude webová prezentace nahrána a spuštěna na hostingovém serveru přiděleném objednateli zhotovitelem.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je zhotovení webové prezentace na základě specifikace.
 2. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit webovou prezentaci a předat ji objednateli v době stanovené ve smlouvě a v souladu s ustanoveními smlouvy.
 3. Webová prezentace se pokládá za řádně zhotovenou, pokud je v souladu se specifikací.
 4. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovenou webovou prezentaci zaplatit cenu stanovenou ve smlouvě.

Průběh a plnění lhůty

 1. Uzavření smlouvy o vytvoření webové prezentace, – objednatel sdělí zhotoviteli svoje požadavky na grafické a technické řešení webové prezentace. Sdělením požadavků se rozumí písemná nebo elektronická specifikace technického, popřípadě grafického řešení v návrhu smlouvy, objednatel může využít objednávkového či kontaktního formuláře. Na základě těchto požadavků navrhne zhotovitel písemně nebo elektronicky předběžnou cenu webové prezentace a lhůtu pro vytvoření. V případě, že objednatel s navrženou předběžnou cenou a lhůtou výslovně souhlasí, pokládá se smlouva i v případě elektronické verze za uzavřenou a zhotovitel objednateli vystaví fakturu na 50% celkové ceny webové prezentace v případě nestandardní webové prezentace zhotovitel účtuje 50% ceny webu + cenu za různé doplňky, které je nutné pro vytvoření webové prezentace zakoupit.
 2. Zhotovitel navrhne v součinnosti s objednatelem grafické řešení webové prezentace ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Počátkem lhůty je zaplacení zálohy. Pokud s grafickým návrhem objednatel nesouhlasí nebo pokud má k jeho provedení připomínky, zhotovitel navrhne jiný, popřípadě pozměněný grafický návrh; objednatel je v tomto případě povinen sdělit zhotoviteli svůj nesouhlas nebo připomínky ve lhůtě pěti dní od doručení prvního grafického návrhu. V případě, že objednatel odmítne více, než tři navržené grafické návrhy nebo uplatní více, než třikrát připomínky, je zhotovitel oprávněn navýšit cenu internetové prezentace o 20% za každý další grafický návrh nebo zapracování připomínek. Odmítnuté grafické návrhy zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a objednatel není oprávněn je užívat či jakkoli jinak s nimi nakládat. V případě, že objednatel s návrhem grafického řešení webové prezentace souhlasí, potvrdí svůj souhlas písemně nebo elektronicky.
 3. Pokud objednatel předá zhotoviteli vlastní grafické řešení webové prezentace, postupuje se přiměřeně podle VOP.
 4. Pokud objednatel ve smlouvě požaduje poskytnutí webhostingu a/nebo domény, zhotovitel na účet a náklady objednatele webhosting a doménu zřídí u provozovatele webhostingu a/nebo poskytovatele doménových jmen podle vlastního výběru.
 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré obsahové podklady nezbytné pro vytvoření webové prezentace. Zhotovitel je oprávněn odmítnout podklady pro vytvoření webové prezentace, jejichž obsah by byl neetický nebo by byl v rozporu s platnými právními předpisy.
 6. Zhotovitel je povinen zhotovit webovou prezentaci ve lhůtě uvedené ve smlouvě a předat ji objednateli k testování. Internetová prezentace bude spuštěna pro účely testování na subdoméně na serveru udelam-web.cz. Lhůta však nezačne plynout, dokud objednatel nepředal zhotoviteli všechny dokumenty a podklady potřebné k vytvoření internetové prezentace a dokud objednatel neuhradil zálohovou fakturu.
 7. Dnem následujícím po předání webové prezentace začíná objednateli plynout lhůta 7 dní k testování dané webové prezentace a posouzení, zda je v souladu se specifikací. Pokud objednatel nemá k webové prezentaci námitky, stvrdí svůj souhlas s převzetím internetové prezentace písemně nebo elektronicky. V případě nečinnosti objednatele je internetová prezentace považována uplynutím této lhůty za řádně zhotovenou podle smlouvy. Pokud objednatel písemně nebo elektronicky uplatní v této lhůtě nesoulad webové prezentace se specifikací, je zhotovitel povinen do 3 dnů nesoulad napravit a předat internetovou prezentaci objednateli. Objednatel je povinen opravenou webovou prezentaci ve lhůtě 3 dnů od oznámení provedení opravy prohlédnout a případně uplatnit své přetrvávající připomínky k nesouladu webové prezentace se specifikací. Pokud je webová prezentace po opravě v pořádku, stvrdí objednatel ve lhůtě 3 dnů, od posledního předání, souhlas s jejím převzetím. V případě nečinnosti objednatele je webová prezentace považována za řádně zhotovenou podle smlouvy uplynutím 3 dnů ode dne posledního předání zhotovitelem. Zhotovitel po obdržení stvrzení souhlasu s převzetím webové prezentace vystaví fakturu na zbytek domluvené ceny, kterou je objednatel povinen uhradit. Po uhrazení faktury na zbytek ceny, bude webová prezentace nahrána a nainstalována na hostingový server objednatele. Zhotovitel se zprošťuje povinnosti nahrát a instalovat webovou prezentaci na hostingový server objednatele do doby, než bude uhrazena faktura na zbytek ceny.
 8. V případě, že objednatel během testovacího období podle předchozího odstavce uplatní drobné vady a nedodělky, které nepředstavují nesoulad webové prezentace se specifikací, je zhotovitel povinen je ve lhůtě 4 dnů odstranit. Uplatnění těchto vad však nemá vliv na závazek objednatele převzít webovou prezentaci a zaplatit za ni cenu podle smlouvy.
 9. Po převzetí webové prezentace je zhotovitel povinen registrovat objednateli účet pro administraci webové prezentace a přidělit mu uživatelská práva.
 10. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku může objednatel písemně požádat zhotovitele o pozměnění webové prezentace, a to nejpozději do předání webové prezentace podle článku 3.6 VOP. Pokud zhotovitel s provedením změny webové prezentace souhlasí, je oprávněn požadovat změnu smlouvy, zejména změnu specifikace, prodloužení lhůty pro předání webové prezentace a/nebo změnu ceny webové prezentace. Pokud se strany na pozměnění webové prezentace nedohodnou, může objednatel písemně nebo elektronicky odstoupit od smlouvy.
 11. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání grafického návrhu internetové prezentace nebo internetové prezentace, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny webové prezentace a to ve výši 0,1% z ceny webové prezentace za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20% ceny. Toto ustanovení neplatí, pokud příčinou nedodržení termínu bylo nesplnění povinností podle smlouvy objednatelem či nedostatečná součinnost objednatele.
 12. Okamžikem převzetí webové prezentace (nahrání a instalací webové prezentace na server/doménu objednatele) nebo marného uplynutí 7 nebo 3 denní lhůty podle článku 3.7 VOP přechází na objednatele nebezpečí škody na webové prezentaci.

Součinnost objednatele a zhotovitele

 1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli řádnou součinnost v průběhu zadání i vývoje grafického a technického řešení webové prezentace.
 2. Zejména je povinen zhotoviteli poskytnout veškeré podklady pro vytvoření webové prezentace, jako jsou texty, grafické podklady, přístupové údaje, fotografie, databáze apod. Podklady přijímá zhotovitel pouze v elektronické podobě.

Prohlášení a záruky zhotovitele a objednatele

 1. Zhotovitel prohlašuje, že webová prezentace je optimalizována pro prohlížeče Firefox 32.0, IE 8+, Safari 5+ a Opera 24+, Chrome 37+. Pro starší verze prohlížečů není internetová prezentace testována. Zhotovitel doporučuje pro správu internetové prezentace prohlížeč Firefox 32+ a Chrome 37+.
 2. Objednatel podpisem či souhlasem se zněním smlouvy prohlašuje, že veškeré podklady předané zhotoviteli k vytvoření webové prezentace jsou v souladu s platnými právními předpisy a neporušují práva třetích osob, zejména práva z duševního vlastnictví a ochranu osobních údajů. Objednatel se zavazuje neporušovat povinnosti stanovené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
 3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli náhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nároky třetích osob, které byly uplatněny na základě či v souvislosti s porušením předchozího ustanovení.

Cena a platební podmínky

 1. Cena webové prezentace je stanovena ve smlouvě.
 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli fakturu ve výši 50%, sjednané ve smlouvě do sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy, respektive od data vystavení faktury podle článku 3.1 VOP.
 3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu webové prezentace stanovenou ve smlouvě po odečtení již zaplacené 50% faktury na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel fakturu vystaví po potvrzení převzetí webové prezentace objednatelem nebo po marném uplynutí 87 denní nebo 3 denní lhůty podle článku 3.7 VOP. Faktura je splatná 7 dní od data doručení objednateli.
 4. Je‐li objednatel v prodlení se zaplacením ceny, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s placením faktury. Současně může zhotovitel požadovat smluvní pokutu nepřesahující 20 % celkové ceny. Uplatněním sankcí podle tohoto odstavce není dotčen nárok zhotovitele na náhradu vzniklé škody.

Odpovědnost za vady

 1. Záruka podle tohoto článku se vztahuje výhradně na funkčnost webové prezentace a činí 24 měsíců od data jejího předání zhotovitelem.
 2. Objednatel bere na vědomí, že pokud zřizuje webhosting zhotovitel, je provoz serveru, na kterém je webová prezentace umístěna, zajišťován třetími osobami. Objednatel je proto srozuměn s tím, že zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v souvislosti se závadami nebo odstávkami tohoto serveru, bez ohledu na jejich původ.
 3. Za vady podléhající záruce nelze považovat vady způsobené jednáním objednatele spočívajícím zejména v nesprávné obsluze webové prezentace, nedodržením VOP nebo neoprávněným či neodborným zásahem do webové prezentace. Za vady podléhající záruce dále nelze považovat vady způsobené aplikacemi třetích osob.
 4. Reklamaci vad je objednatel povinen uplatnit bezodkladně poté, kdy vady funkčnosti zjistil.
 5. Pokud zhotovitel uzná, že vada podléhá záruce, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu včas a řádně neodstraní, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny. Objednatel nemá právo na slevu z ceny, pokud neumožní zhotoviteli reklamovanou vadu odstranit nebo mu neposkytne potřebnou součinnost.

Odpovědnost za škodu

 1. Objednatel bere na vědomí, že pokud zřizuje webhosting zhotovitel, je provoz serveru, na kterém je webová prezentace umístěna, zajišťován třetími osobami. Objednatel je proto srozuměn s tím, že zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti se závadami nebo odstávkami tohoto serveru, bez ohledu na jejich původ.
 2. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou jednáním objednatele nebo třetích osob spočívajícím zejména v nesprávné obsluze webové prezentace, nedostatečným nastavením bezpečnosti hesla, nedodržením VOP, neoprávněným či neodborným zásahem do webové prezentace nebo porušením práv třetích osob. Zhotovitel dále neodpovídá za škodu způsobenou aplikací třetích osob.
 3. Smluvní strany se dohodly, že omezená odpovědnost za škody vyplývající z porušení smlouvy nebo platného ustanovení právních předpisů v souvislosti se smlouvou je přiměřená předmětu smluvního vztahu.
 4. Smluvní strany prohlašují, že úhrnná škoda, jež by mohla z porušení smlouvy nebo platného ustanovení právních předpisů v souvislosti se smlouvou vzniknout, nepřesáhne částku odpovídající ceně internetové prezentace. Omezený rozsah náhrady škody představuje předvídatelnou a přiměřenou výši náhrady za škody, které smluvní strany předvídají k datu uzavření smlouvy jako možný důsledek porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo platných ustanovení právních předpisů v souvislosti se smlouvou.

Odstoupení od smlouvy

 1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy
  1. okamžitě, pokud se objednatel dostane do platební neschopnosti nebo je proti němu vedeno konkurzní řízení nebo vstoupí do likvidace; nebo
  2. okamžitě, pokud objednatel svým jednáním podstatně porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení s placením záloh v případě, že objednatel zálohu nezaplatí ani po písemné výzvě zhotovitele a porušení povinností uvedených v článku 5.2 VOP; nebo
  3. okamžitě, pokud se objednatel nevyjádřil ke grafickému návrhu nebo technickému řešení nebo zhotoviteli neposkytl potřebnou součinnost a k nápravě nedošlo ani ve lhůtě 5 dní od doručení písemné výzvy.
 2. V případech uvedených v předchozím článku je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení webové prezentace.
 3. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v jakémkoliv jiném případě, pokud objednatele vyrozumí písemně nebo elektronicky alespoň 14 dní předem. Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu nepřesahující 10% ceny webové prezentace.
 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy
  1. okamžitě, pokud je zhotovitel bez zavinění objednatele v prodlení se závazky vyplývajícími z této smlouvy a nesjedná nápravu ve lhůtě 10 dní od doručení písemné či elektronické výzvy; nebo
  2. po předchozím písemném či elektronickém upozornění v případě uvedeném v článku 3.10 VOP; zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení webové prezentace; nebo
  3. v jakémkoliv jiném případě, pokud zhotovitele vyrozumí písemně nebo elektronicky alespoň 14 dní předem. Zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení webové prezentace.
 5. Objednatel souhlasí, že v případech, kdy je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení webové prezentace viz odstavce výše, se jakožto náhrada stanovuje zaplacená záloha.

Práva z duševního vlastnictví a majetková práva

 1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s veškerými majetkovými právy a právy z duševního vlastnictví vztahujícími se k technickému a grafickému řešení webové prezentace. Zejména zhotoviteli náleží práva z duševního vlastnictví vztahující se ke grafickému vzhledu (k šabloně vzhledu).
 2. Licence podle tohoto článku se vztahují pouze k jedinému doménovému jménu. Kopírování webové prezentace na jiné doménové jméno je možné pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.
 3. Zhotovitel uděluje objednateli nevýhradní, časově neomezenou a samostatně dále nepřevoditelnou licenci ke grafickému řešení webové prezentace. Licence podle tohoto ustanovení však může být převedena společně s doménovým jménem, ke kterému je poskytnuta. Toto ustanovení neplatí, pokud grafické řešení poskytl objednatel.
 4. V případě zaviněného porušení tohoto článku je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Uplatnění tohoto nároku nevylučuje uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu, která tímto jednáním zhotoviteli vznikla.

Společná ustanovení

 1. Konsolidační doložka. Vztahuje‐li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu a nebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu.
 2. Prostředky vzájemné komunikace. Strany spolu komunikují písemně prostřednictvím emailových zpráv, případně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (dále jen „pošta“). Strany spolu mohou komunikovat i telefonicky či ústně, avšak takto uplatněné nároky nemohou být považovány za řádně uplatněné nároky podle smlouvy. V pochybnostech se má za to, že emailová zpráva byla doručena v den jejího odeslání a poštovní zásilka 5 dnem od jejího uložení k vyzvednutí na poště.
 3. Dohoda o způsobu plateb. Veškeré platby podle smlouvy budou uhrazeny na účet zhotovitele a objednatele uvedené ve smlouvě. Platby podle smlouvy budou považovány za řádně zaplacené připsáním částky na účet oprávněné strany.
 4. Prodloužení lhůt. Pokud objednatel neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména povinnost součinnosti nebo pokud je v prodlení, zejména s placením záloh, je zhotovitel oprávněn lhůty pro něj závazné podle smlouvy prodloužit o dobu prodlení objednatele.
 5. Počítání času. Dnem se pro účely smlouvy a VOP rozumí u lhůt 7 denních a kratších – pracovní den, u lhůt 8 denních a delších – kalendářní den.
 6. Splatnost sankcí. Sankce podle smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné či elektronické výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu uhrazení povinnou smluvní stranou.
 7. Započitatelnost sankcí proti záloze. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité nároky vyplývající ze smlouvy jsou započitatelné proti záloze.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní režim. Smluvní vztah podle smlouvy definované v článku 1.2 VOP se řídí smlouvou a VOP. V případě rozporu má přednost smlouva. Pokud se ve smlouvě nebo VOP odkazuje na smlouvu, má se za to, že se odkazuje i na VOP. Ve věcech neupravených smlouvou nebo VOP se právní vztah mezi stranami řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Důvěrné informace. Smluvní strany se dohodly, že pro účely vztahu ze smlouvy považují jakoukoliv informaci, kterou smluvní strana označí za důvěrnou, za chráněnou ustanoveními § 1730 Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zejména se za důvěrné informace považují obchodní tajemství, zdrojové kódy, know-how nebo důvěrné informace třetích osob. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou ani nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 3. Publicita. Zhotovitel může používat jméno a logo objednatele ve svých prezentacích, marketingových materiálech a seznamech zákazníků. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na zhotovených stránkách v zápatí bude uveden buď textový nebo grafický odkaz (logo) na zhotovitelovy stránky.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Vyhrazuji si právo na změnu těchto podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1. 2020.